Radoninformasjon

Radoninfo

Radon er en radioaktiv edelgass som verken kan ses smakes eller luktes. Den påvises utelukkende ved hjelp av måling. Radon dannes når radium brytes ned. Radium er et datterprodukt av uran, som igjen er et grunnstoff som finnes naturlig i all berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Husholdningsvann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luft. Når radon brytes ned dannes det flere kortlivede, radioaktive stoffer som med en fellesbetegnelse kalles radondøtre. Når radon er til stede i luften, dannes det kontinuerlig radondøtre, og det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding.

Radon i vann

radonsanering østfold

Grunnvann kan også inneholde radon. Det er blant annet påvist høye konsentrasjoner av radon i borebrønner. Dypere brønner gir oftest høyere konsentrasjoner. I overflatevann er imidlertid radonkonsentrasjonene lave fordi radon frigis til luft via store overflater. Problemer med radon i vann er at radon frigis til inneluften, og dermed øker risikoen for lungekreft. Høye konsentrasjoner kan føre til betydelig frigivelse av radon til inneluften selv ved normal bruk av vann. En konsentrasjon på 1000 Bq/liter vil anslagsvis gi et bidrag på ca. 100 Bq/ m³ til inneluften, avhengig av forbruk og ventilasjon. Det finnes i dag gode løsninger for å redusere radonkonsentrasjon i drikkevann.

Anbefalt tiltaksnivå for radon i drikkevann i en enkelthusholdning er 500 Bq/liter. Grensen for radon i husholdningsvann fra vannverk eller offentlig vannforsyning (50 personer eller 20 husstander), som gjelder ved iverksettelse av tiltak, er 100 Bq/liter. Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør undersøkes for radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året. Vi vil anbefale at alle som har privat vannforsyning gjennomfører radonmåling av husholdningsvann jevnlig, gjerne samtidig som man foretar generell prøve av vannkvaliteten. Les mer om Drikkevannsforskriften.

Radonsanering Østfold

radon-østfold

Østfold fylke har blant de høyeste forekomstene av borebrønner og utnyttelse av grunnvann i Sør-Norge, i følge NGU. Statens Strålevern har videre merket vestre del av Østfold (vest for Sarpsborg) som et område med moderat til høy risiko for eksponering av radongass, og hvor det anbefales aktsomhet. Høyest er risikoen i Fredrikstad og distriktene rundt. Med andre ord er radonsanering sterkt anbefalt i Østfold.

Radon og helserisiko

radon-kreft

Radondøtrene sender ut såkalt alfastråling, noe som er den viktigste årsaken med hensyn til radon og helserisiko. Alfastråling fra radondøtre kan føre til skadelige biologiske virkninger på celler som treffes. Alfastrålingene har kort rekkevidde og stoppes av klær og av hornhuden (døde celler), men ved  å puste inn radonholdig luft kan radondøtrene avsettes i lungene, og alfastrålingen vil da skade levende celler i lungevevet. Radondøtre kan transporteres fra lungene til andre deler av kroppen, men stråledosene til andre organer blir relativt lave i forhold til i luftveiene.

Radon er blitt klassifisert som et kreftfremkallende stoff i gruppe 1 av International Agency for Research on Cancer (IARC 1988 og 2001).

Norsk Radonsanering AS tilbyr radonsanering Østfold og deres barnefamilier kan sove godt med.

Måling av radon

mål-radon

Radonkonsentrasjonen innendørs kan variere mye på kort sikt, avhengig av årstid, ventilasjonsbetingelser, meteorologiske forhold, fyringsvaner etc.

Helserisiko og tiltaksnivåer er relatert til en årsmiddelverdi. Målinger som gjøres for å vurdere helserisiko og tiltak må derfor kunne jevne ut korttidsvariasjonene slik at en årsmiddelverdi kan beregnes med tilfredsstillende nøyaktighet. For å jevne ut korttidsvariasjonene er det viktig at målingene gjøres over lang tid (langtidsmåling).

Om vinteren vil vanligvis radonkonsentrasjonen være noe jevnere enn om sommeren hvor det er mer varierende ventilasjonsforhold. Målinger i vinterhalvåret medfører derfor mindre usikkerhet når man skal korrigere måleverdiene til en årsmiddelkonsentrasjon.

Det anbefales at målinger for å vurdere helserisiko utføres med såkalt sporfilm i minst 2 måneder i perioden 1. oktober til 30. april.

Kilder til radon i inneluft

radon-inneluft

De viktigste kildene til radon i inneluft er byggegrunnen og dens geologiske forhold sammen med klima, byggets konstruksjon, tetthet mot grunnen, ventilasjon osv. I tillegg kan byggematerialer samt husholdningsvann fra eventuell brønn/borehull, være en medvirkende kilde. Norge, Sverige og Finland er noen av de landene i verden med størst radonkonsentrasjoner innendørs. En viktig årsak til dette er byggeskikk, geologi og det kjølige klimaet.

Ettersom Østfold sannsynligvis deler noe av sin grunnvannsbeholdning med Sverige, kan vi ikke se bort fra at byer og tettsteder langs svenskegrensen også kan være utsatt for radon. Norsk Radonsanering utfører radonsanering Østfold kan sove bedre om natten med.

Visste du?

I Norge oppstår det 1700 – 1800 nye tilfeller av lungekreft hvert år. 300 av disse kan skyldes radon, i følge Teknologisk Institutt og Kreftforeningen.

Radongass gjør deg syk

Den giftige effekten angriper strupe, hals og lunger, og kan endre DNA. Reaksjonene danner et høyt betennelsesnivå som gir pustevansker, lungekomplikasjoner, allergier og i verste fall kreft, i følge forskning.